Μέθοδος

Προληπτικός Έλεγχος

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Καμπάνια Δωρεάν Προληπτικού ελέγχου.

Δωρεάν αναπτυξιακός έλεγχος

του παιδιού από την ομάδα μας, με βάση το αίτημα των γονέων. Χρήση δομημένων εργαλείων και καταγραφή των όποιων αποκλίσεων από την φυσιολογική κλίμακα.

Συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων

σε συνεργασία με τους γονείς και διερεύνηση των επόμενων βημάτων. Συμβουλές και προτάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών στο σπίτι και στο σχολικό πλαίσιο.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση και εμπειρία

σε συνεργασία με τους γονείς και διερεύνηση των επόμενων βημάτων. Συμβουλές και προτάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών στο σπίτι και στο σχολικό πλαίσιο.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Αναλυτική Αξιολόγηση

Περιλαμβάνει μια ανάλυση των δεξιοτήτων του παιδιού και μια λεπτομερή καταγραφή πιθανών αδυναμιών του.

Ολιστική Προσέγγιση αξιολόγησης

του παιδιού από την ομάδα μας, με βάση το αίτημα των γονέων. Χρήση δομημένων εργαλείων και καταγραφή των όποιων αποκλίσεων από την φυσιολογική κλίμακα.

Αξιόπιστα αξιολογητικά εργαλεία

Μια σειρά από σταθμισμένα και δοκιμασμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη καταγραφή των όποιων δυσκολιών (Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-4), Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI), Miller Assessment for Preschoolers Miller, κ.α)

Αναλυτική Αναπτυξιακή Γνωμάτευση

Τα αποτελέσματα της Αναλυτικής Αξιολόγησης παραδίδονται γραπτώς, περιλαμβάνουν όλους τους τομείς τις ανάπτυξης του παιδιού και συμπληρώνονται με τις προτάσεις και τις υποδείξεις της ομάδας αξιολόγησης.

Πλάνο Ανάπτυξης

Πλάνο ενεργειών με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους με όραμα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.

Ψηφιακή οργάνωση ενεργειών

Η εκπόνηση της στοχοθεσίας και όλες οι επιμέρους εργασίες πραγματοποιούνται και ελέγχονται μέσα από το ηλεκτρονικό μας σύστημα.

Παρουσίαση και ανάλυση βήμα-βήμα

Προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς, με στόχο την ανάλυση του προγράμματος που έχει εκπονηθεί, καθώς και ανάλυση του βαθμού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Ανάλυση προόδου και επαναπροσδιορισμός

Επανέλεγχος και διαφοροποίηση των στόχων του πλάνου ανάπτυξης ανάλογα με την πρόοδο και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του.

Παρέμβαση

Εφαρμογή του πλάνου ανάπτυξης από ομάδα ειδικών μέσα από ατομικά και ομαδικά προγράμματα θεραπείας.

Επιλογή προσώπων με βάση την ειδίκευση

Η ανάθεση της παρέμβασης στους κατάλληλα εκπαιδευμένους θεραπευτές, ανάλογα το περιστατικό, είναι εξαιρετικά βασική για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος συνολικά.

ikey Learning Library

Χρήση μιας εξειδικευμένης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης υλικού και ασκήσεων εξελιγμένη από την ομάδα ikid, η οποία εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και κοινή φιλοσοφία παρέμβασης.

Μεθοδολογία και εξοπλισμός

Αξιοποίηση όλων των γνωστών θεραπευτικών τεχνικών και μεθόδων μέσα από ατομικά, ομαδικά και παράλληλα προγράμματα με την χρήση προσαρμοσμένων χώρων και ειδικού εξοπλισμού.

Συνεργασία

Συνεργασία της ομάδας ειδικών των ikid με όλους όσους εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού.

Συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα

Μια από τις βασικές παραμέτρους επίτευξης των στόχων είναι η συμμετοχή των γονέων στην θεραπευτική διαδικασία μέσω εκπαίδευσης και παράδοσης εξειδικευμένου υλικού.

Υπεύθυνη επικοινωνία και ενημέρωση

Επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τους φορείς για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Περιοδική ανάλυση προόδου

Οι γονείς είναι πλήρως ενημερωμένοι για την εξέλιξη του προγράμματος σε όλα τα στάδια της παρέμβασης με τακτικές αλλά και έκτακτες συναντήσεις ανάλυσης προόδου.

Επιμόρφωση

Ομάδες εκπαίδευσης γονέων και αποστολή ηλεκτρονικού περιεχομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα γονέων

Συμμετοχή των γονέων σε ομάδες εκπαίδευσης που αφορούν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και καλύπτουν την ανάγκη για πιο ενεργή συμβολή στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους.

Αποστολή πλούσιου περιεχομένου

Ηλεκτρονική ενημέρωση με περιοδικές αποστολές άρθρων, ebook, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εξειδικευμένου υλικού, προσαρμοσμένο ανά ηλικία και τομείς δυσκολιών.

Δεν λέμε αντίο!!

Συνέχιση της παροχής χρήσιμων συμβουλών και περιεχομένου από την ομάδα μας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα εξασφαλίζοντας την ομαλή προσαρμογή του παιδιού και των γονέων στις διάφορες προκλήσεις που πιθανά να αντιμετωπίσουν.