Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας.

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες το 15-20% του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποια Μαθησιακή Δυσκολία σε έναν ή περισσότερους τομείς ή αντικείμενα μάθησης. Το DSM – IV(εργαλείο ταξινόμησης διαταραχών) αναφέρει τέσσερις κατηγορίες Μαθησιακών Διαταραχών:

  1. Διαταραχή της Ανάγνωσης,
  2. Διαταραχή των Μαθηματικών,
  3. Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης,
  4. Μαθησιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς

Το άτομο με δυσκολία στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τη γραπτή έκφραση παρουσιάζει ως παιδί χαμηλή σχολική επίδοση στους αντίστοιχους τομείς δεξιοτήτων, ενώ ως ενήλικας είναι δυσλειτουργικός σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες, μαθηματική ικανότητα, σύνθεση γραπτών κειμένων.

Ένα άτομο με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζει δυσκολίες σε μια πληθώρα πρώιμων δεξιοτήτων, όπως η αντίληψη, η γλώσσα, η μαθηματική σκέψη, η μνήμη, η προσοχή και συγκέντρωση, η μεταγνώση, η αυτορρύθμιση, τα κίνητρα, η συμπεριφορά, τον ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό τομέα.

Οι δεξιότητες αυτές προϋπάρχουν της ανάγνωσης, της γραπτής έκφρασης και των μαθηματικών. Όσο πιο αναπτυγμένες είναι στο άτομο τόσο λιγότερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει στο σχολικό περιβάλλον, και κατά συνέπεια στην καθημερινότητά του.

Πώς προσεγγίζουμε αυτές τις δυσκολίες στα κέντρα ikid;

Το πρόγραμμα ikid αναλύει τη ρίζα του προβλήματος και αναπτύσσει τις γνωστικές δεξιότητες που είναι υπεύθυνες για τη σωστή ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά όπως και για την μετέπειτα ακαδημαϊκή εκπαίδευση του παιδιού.

Τί και ποιές είναι αυτές οι γνωστικές δεξιότητες;

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και αφομοίωση κάθε είδους πληροφορίας που λαμβάνουμε.
Στις βασικές γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνονται η ακουστική επεξεργασία,  η οπτική επεξεργασία, η μακροπρόθεσμη μνήμη, η λογική, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, ή προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας.

Στο σχεδιάγραμμα παρακάτω φαίνεται καθαρά πως λειτουργεί ο μηχανισμός μάθησης του εγκεφάλου μας.

Όλες οι πληροφορίες επεξεργάζονται αυτόματα από τις δεξιότητες ακούσιας επεξεργασίας του εγκεφάλου(με μπλε). Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι γνωστή ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται και απλά την αποθηκεύει. Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι νέα χρειάζεται βαθύτερη επεξεργασία (πορτοκαλί δεξιότητες) ώστε να γίνει κατανοητή και να αποθηκευτεί. Εάν κάποιο από αυτά τα “γρανάζια” υστερεί τότε η επεξεργασία και κατ΄επέκταση η γνώση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Εξατομικευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού, Εντοπισμός με ακρίβεια των αδυναμιών των γνωστικών  δεξιοτήτων που προκαλούν μαθησιακές δυσκολίες

Στόχος του προγράμματος
Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας.

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες το 15-20% του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποια Μαθησιακή Δυσκολία σε έναν ή περισσότερους τομείς ή αντικείμενα μάθησης. Το DSM – IV(εργαλείο ταξινόμησης διαταραχών) αναφέρει τέσσερις κατηγορίες Μαθησιακών Διαταραχών:

  1. Διαταραχή της Ανάγνωσης,
  2. Διαταραχή των Μαθηματικών,
  3. Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης,
  4. Μαθησιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς

Το άτομο με δυσκολία στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τη γραπτή έκφραση παρουσιάζει ως παιδί χαμηλή σχολική επίδοση στους αντίστοιχους τομείς δεξιοτήτων, ενώ ως ενήλικας είναι δυσλειτουργικός σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες, μαθηματική ικανότητα, σύνθεση γραπτών κειμένων.

Ένα άτομο με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζει δυσκολίες σε μια πληθώρα πρώιμων δεξιοτήτων, όπως η αντίληψη, η γλώσσα, η μαθηματική σκέψη, η μνήμη, η προσοχή και συγκέντρωση, η μεταγνώση, η αυτορρύθμιση, τα κίνητρα, η συμπεριφορά, τον ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό τομέα.

Οι δεξιότητες αυτές προϋπάρχουν της ανάγνωσης, της γραπτής έκφρασης και των μαθηματικών. Όσο πιο αναπτυγμένες είναι στο άτομο τόσο λιγότερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει στο σχολικό περιβάλλον, και κατά συνέπεια στην καθημερινότητά του.

Πώς προσεγγίζουμε αυτές τις δυσκολίες στα κέντρα ikid;

Το πρόγραμμα ikid αναλύει τη ρίζα του προβλήματος και αναπτύσσει τις γνωστικές δεξιότητες που είναι υπεύθυνες για τη σωστή ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά όπως και για την μετέπειτα ακαδημαϊκή εκπαίδευση του παιδιού.

Τί και ποιές είναι αυτές οι γνωστικές δεξιότητες;

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και αφομοίωση κάθε είδους πληροφορίας που λαμβάνουμε.
Στις βασικές γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνονται η ακουστική επεξεργασία,  η οπτική επεξεργασία, η μακροπρόθεσμη μνήμη, η λογική, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, ή προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας.

Στο σχεδιάγραμμα παρακάτω φαίνεται καθαρά πως λειτουργεί ο μηχανισμός μάθησης του εγκεφάλου μας.

Όλες οι πληροφορίες επεξεργάζονται αυτόματα από τις δεξιότητες ακούσιας επεξεργασίας του εγκεφάλου(με μπλε). Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι γνωστή ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται και απλά την αποθηκεύει. Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι νέα χρειάζεται βαθύτερη επεξεργασία (πορτοκαλί δεξιότητες) ώστε να γίνει κατανοητή και να αποθηκευτεί. Εάν κάποιο από αυτά τα “γρανάζια” υστερεί τότε η επεξεργασία και κατ΄επέκταση η γνώση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Εξατομικευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού, Εντοπισμός με ακρίβεια των αδυναμιών των γνωστικών  δεξιοτήτων που προκαλούν μαθησιακές δυσκολίες

Στόχος του προγράμματος
Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος.