Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής και του ρυθμού της ομιλίας, που δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού. Ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 2-7 ετών, σε μια ηλικία ευαίσθητη, αφού σε αυτή την ηλικία το παιδί αναπτύσσει σημαντικά το λόγο του.

Μάλιστα παρατηρείται σε περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια (3:1). Ο τραυλισμός εκδηλώνεται σε προσχολική και σχολική ηλικία με τρία βασικά είδη συμπεριφορών: βασικές ή πρωταρχικές (core behaviors), δευτερεύουσες συμπεριφορές (secondary behaviors ), συναισθήματα και πεποιθήσεις (feelings and attitudes).

α. Βασικές/Πρωταρχικές Συμπεριφορές – Λεκτικές:

Τραυλικές (- σοβαρές): Δυσρυθμίες σε λέξεις

 • Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών (π.χ. κ-κ-κ-κότα, πα-πα-πάνω)
 • Επιμηκύνσεις ήχων, που ακούγονται ή όχι (π.χ. θθθθθθέλω)
 • Επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ. και-και-και)
 • Μπλοκαρίσματα (π.χ. π……όρτα)

Μη τραυλικές (-λιγότερο σοβαρές): Δυσρυθμίες ανάμεσα σε λέξεις

 • Παρεμβολές (π.χ. ‘ααα…’, ‘εεε…’, ‘λοιπόν’)
 • Αναθεωρήσεις (π.χ. χθες το βββ…(βράδυ) νύχτα)
 • Επαναλήψεις φράσεων και πολυσύλλαβων λέξεων (π.χ. Ήθελα να πάω – να πάω).

β. Δευτερεύουσες Συμπεριφορές

 • Διαφυγή (κλείσιμο ματιών, κούνημα κεφαλής, κορμού ή άκρων, εξώθηση της γλώσσας, για την ολοκλήρωση μιας λέξης ή μιας φράσης)
 • Αποφυγή (αλλαγή λέξης για την αποφυγή τραυλικού επεισοδίου, χρήση περιφράσεων)

γ. Συναισθήματα και Πεποιθήσεις

 • Αποτυχία
 • Αμηχανία
 • Φοβίες
 • Απογοήτευση
 • Εχθρικότητα
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Συνέπειες

Αν ένα παιδί χρήζει εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας και δεν ενταχθεί άμεσα τότε με το πέρασμα του χρόνου και τη συνειδητοποίηση του τραυλισμού από το παιδί, μπορεί να εκδηλωθεί αποφυγή ή παραίτηση από την επιθυμία να επικοινωνήσει λεκτικά. Η προσπάθεια που κάνει το παιδί που τραυλίζει να σταματήσει ή να αποφύγει τον τραυλισμό, του προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση και πιθανώς μια αίσθηση ανεπάρκειας και ματαίωσης της επιθυμίας για επικοινωνία. Τα συναισθήματα που αναπτύσσονται σχετικά με τον τραυλισμό αποτελούν τα λεγόμενα εσωτερικά χαρακτηριστικά του, τα οποία αυξανόμενα με το χρόνο τον συντηρούν.

Προσέγγιση του Τραυλισμού στα ikid

Ο τραυλισμός του κάθε παιδιού είναι διαφορετικός. Υπάρχουν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν σε διαφορετικά πρόσωπα. Στα ikid ο θεραπευτής αξιολογεί το ποσοστό τραυλισμού, τις συμπεριφορές που εκδηλώνονται και προτείνει την κατάλληλη θεραπεία ή συνδυασμό θεραπειών.

Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια της ίασης, στόχος των θεραπευτικών μας προγραμμάτων είναι το παιδί να μπορέσει να μορφοποιήσει ή να τροποποιήσει τον τραυλισμό του με μεθόδους που θα έχουν σαν αποτέλεσμα:

 • Εύκολο και αποδεκτό τρόπο ομιλίας
 • Αύξηση της ευφράδειας
 • Μείωση της συχνότητας και έντασης των επεισοδίων του τραυλισμού
 • Ευκολότερη επικοινωνία
 • Έλεγχο των συναισθημάτων του σχετικά με τον τραυλισμό.

Η ομάδα ikid χρησιμοποιεί κατά περίπτωση το πρόγραμμα Lidcombe για την αποκατάσταση του τραυλισμού.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής και του ρυθμού της ομιλίας, που δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού. Ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 2-7 ετών, σε μια ηλικία ευαίσθητη, αφού σε αυτή την ηλικία το παιδί αναπτύσσει σημαντικά το λόγο του.

Μάλιστα παρατηρείται σε περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια (3:1). Ο τραυλισμός εκδηλώνεται σε προσχολική και σχολική ηλικία με τρία βασικά είδη συμπεριφορών: βασικές ή πρωταρχικές (core behaviors), δευτερεύουσες συμπεριφορές (secondary behaviors ), συναισθήματα και πεποιθήσεις (feelings and attitudes).

α. Βασικές/Πρωταρχικές Συμπεριφορές – Λεκτικές:

Τραυλικές (- σοβαρές): Δυσρυθμίες σε λέξεις

 • Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών (π.χ. κ-κ-κ-κότα, πα-πα-πάνω)
 • Επιμηκύνσεις ήχων, που ακούγονται ή όχι (π.χ. θθθθθθέλω)
 • Επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ. και-και-και)
 • Μπλοκαρίσματα (π.χ. π……όρτα)

Μη τραυλικές (-λιγότερο σοβαρές): Δυσρυθμίες ανάμεσα σε λέξεις

 • Παρεμβολές (π.χ. ‘ααα…’, ‘εεε…’, ‘λοιπόν’)
 • Αναθεωρήσεις (π.χ. χθες το βββ…(βράδυ) νύχτα)
 • Επαναλήψεις φράσεων και πολυσύλλαβων λέξεων (π.χ. Ήθελα να πάω – να πάω).

β. Δευτερεύουσες Συμπεριφορές

 • Διαφυγή (κλείσιμο ματιών, κούνημα κεφαλής, κορμού ή άκρων, εξώθηση της γλώσσας, για την ολοκλήρωση μιας λέξης ή μιας φράσης)
 • Αποφυγή (αλλαγή λέξης για την αποφυγή τραυλικού επεισοδίου, χρήση περιφράσεων)

γ. Συναισθήματα και Πεποιθήσεις

 • Αποτυχία
 • Αμηχανία
 • Φοβίες
 • Απογοήτευση
 • Εχθρικότητα
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Συνέπειες

Αν ένα παιδί χρήζει εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας και δεν ενταχθεί άμεσα τότε με το πέρασμα του χρόνου και τη συνειδητοποίηση του τραυλισμού από το παιδί, μπορεί να εκδηλωθεί αποφυγή ή παραίτηση από την επιθυμία να επικοινωνήσει λεκτικά. Η προσπάθεια που κάνει το παιδί που τραυλίζει να σταματήσει ή να αποφύγει τον τραυλισμό, του προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση και πιθανώς μια αίσθηση ανεπάρκειας και ματαίωσης της επιθυμίας για επικοινωνία. Τα συναισθήματα που αναπτύσσονται σχετικά με τον τραυλισμό αποτελούν τα λεγόμενα εσωτερικά χαρακτηριστικά του, τα οποία αυξανόμενα με το χρόνο τον συντηρούν.

Προσέγγιση του Τραυλισμού στα ikid

Ο τραυλισμός του κάθε παιδιού είναι διαφορετικός. Υπάρχουν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν σε διαφορετικά πρόσωπα. Στα ikid ο θεραπευτής αξιολογεί το ποσοστό τραυλισμού, τις συμπεριφορές που εκδηλώνονται και προτείνει την κατάλληλη θεραπεία ή συνδυασμό θεραπειών.

Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια της ίασης, στόχος των θεραπευτικών μας προγραμμάτων είναι το παιδί να μπορέσει να μορφοποιήσει ή να τροποποιήσει τον τραυλισμό του με μεθόδους που θα έχουν σαν αποτέλεσμα:

 • Εύκολο και αποδεκτό τρόπο ομιλίας
 • Αύξηση της ευφράδειας
 • Μείωση της συχνότητας και έντασης των επεισοδίων του τραυλισμού
 • Ευκολότερη επικοινωνία
 • Έλεγχο των συναισθημάτων του σχετικά με τον τραυλισμό.

Η ομάδα ikid χρησιμοποιεί κατά περίπτωση το πρόγραμμα Lidcombe για την αποκατάσταση του τραυλισμού.