Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ο επίσημος ορισμός για τον αυτισμό, όπως καθορίζεται από την αμερικανική ψυχιατρική ένωση στο DSM-IV, είναι Διάχυτες Αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΑΔ. Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει πέντε διαταραχές: α) τον αυτισμό, β) τη διαταραχή Rett, γ) την παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, δ) τη διαταραχή Asperger και ε) τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Μερικές φορές ο ορισμός για τον αυτισμό χρησιμοποιείται για να περιγράψει μόνο τον αυτισμό και μερικές φορές χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τις πέντε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

 

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΑΔ είναι νευρoαναπτυξιακές διαταραχές που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα.

Συνήθως μπορούν να διαγνωστούν ήδη από την ηλικία των 6 μηνών. Συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που παρατηρούν πρώτοι ασυνήθιστη συμπεριφορά στο παιδί τους ή την αδυναμία του παιδιού τους να κατακτήσει τα τυπικά αναπτυξιακά ορόσημα.

Ορισμένοι γονείς περιγράφουν ένα παιδί που διέφερε από την στιγμή της γέννησής του, ενώ άλλοι περιγράφουν ένα παιδί που εξελισσόταν κανονικά και μετά έχασε αυτές τις δεξιότητες. Τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές διαφέρουν μεταξύ τους και ως προς τα συμπτώματα και ως προς τη σοβαρότητα αυτών.

Πώς προσεγγίζουμε τις δυσκολίες αυτές στα ikid

Ο σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης στα Κέντρα iKid περιλαμβάνει μια λεπτομερή αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας του ατόμου,   κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών του. Η προσέγγισή μας υιοθετεί το μοντέλο της εξατομικευμένης παρέμβασης, ανάλογης της   χρονολογικής ηλικίας και του αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού.

Η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οπτικοποιημένου υλικού, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές ικανότητες των ατόμων με   αυτισμό στην οπτική αντίληψη και σκέψη.

Οι βασικότερες αρχές των προγραμμάτων μας:

 • Επιμερισμός των δραστηριοτήτων σε μικρότερα θέματα ώστε τα παιδιά να κατακτούν το στόχο βήμα-βήμα.
 • Σωστή κατανόηση και έκφραση της γλώσσας (receptive language, expressive language).
 • Συμβολικό παιχνίδι.
 • Κοινωνικές Δεξιότητες (η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσω της χρήσης Κοινωνικών Ιστοριών .  Δημιουργούνται ως απάντηση σε μια προβληματική κατάσταση για να εξηγήσουν τα κοινωνικά πως και γιατί, αλλά και για να επιδοκιμάσουν τα   θετικά βήματα του παιδιού).
 • Χρήση ειδικών θεραπευτικών τεχνικών με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση σε αισθητηριακά ερεθίσματα (π.χ. μείωση   υπερευαισθησίας/υποευαισθησίας) και τη μείωση συμπεριφορών αισθητηριακής αναζήτησης.
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης για την όσο το δυνατόν ανεξάρτητη συμμετοχή και λειτουργικότητα σε δραστηριότητες καθημερινής   ζωής (π.χ. σίτιση, ένδυση/απόδυση, προσωπική υγιεινή), μέσω προσαρμογών που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες ή/και το περιβάλλον και   συστηματικής εκπαίδευσης σε προαπαιτούμενες δεξιότητες.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Εξειδικευμένη προσέγγιση που στοχεύει στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων.

Στόχος του προγράμματος
Η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οπτικοποιημένου υλικού, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές ικανότητες των ατόμων με αυτισμό στην οπτική αντίληψη και σκέψη.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ο επίσημος ορισμός για τον αυτισμό, όπως καθορίζεται από την αμερικανική ψυχιατρική ένωση στο DSM-IV, είναι Διάχυτες Αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΑΔ. Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει πέντε διαταραχές: α) τον αυτισμό, β) τη διαταραχή Rett, γ) την παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, δ) τη διαταραχή Asperger και ε) τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Μερικές φορές ο ορισμός για τον αυτισμό χρησιμοποιείται για να περιγράψει μόνο τον αυτισμό και μερικές φορές χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τις πέντε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

 

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΑΔ είναι νευρoαναπτυξιακές διαταραχές που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα.

Συνήθως μπορούν να διαγνωστούν ήδη από την ηλικία των 6 μηνών. Συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που παρατηρούν πρώτοι ασυνήθιστη συμπεριφορά στο παιδί τους ή την αδυναμία του παιδιού τους να κατακτήσει τα τυπικά αναπτυξιακά ορόσημα.

Ορισμένοι γονείς περιγράφουν ένα παιδί που διέφερε από την στιγμή της γέννησής του, ενώ άλλοι περιγράφουν ένα παιδί που εξελισσόταν κανονικά και μετά έχασε αυτές τις δεξιότητες. Τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές διαφέρουν μεταξύ τους και ως προς τα συμπτώματα και ως προς τη σοβαρότητα αυτών.

Πώς προσεγγίζουμε τις δυσκολίες αυτές στα ikid

Ο σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης στα Κέντρα iKid περιλαμβάνει μια λεπτομερή αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας του ατόμου,   κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών του. Η προσέγγισή μας υιοθετεί το μοντέλο της εξατομικευμένης παρέμβασης, ανάλογης της   χρονολογικής ηλικίας και του αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού.

Η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οπτικοποιημένου υλικού, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές ικανότητες των ατόμων με   αυτισμό στην οπτική αντίληψη και σκέψη.

Οι βασικότερες αρχές των προγραμμάτων μας:

 • Επιμερισμός των δραστηριοτήτων σε μικρότερα θέματα ώστε τα παιδιά να κατακτούν το στόχο βήμα-βήμα.
 • Σωστή κατανόηση και έκφραση της γλώσσας (receptive language, expressive language).
 • Συμβολικό παιχνίδι.
 • Κοινωνικές Δεξιότητες (η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσω της χρήσης Κοινωνικών Ιστοριών .  Δημιουργούνται ως απάντηση σε μια προβληματική κατάσταση για να εξηγήσουν τα κοινωνικά πως και γιατί, αλλά και για να επιδοκιμάσουν τα   θετικά βήματα του παιδιού).
 • Χρήση ειδικών θεραπευτικών τεχνικών με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση σε αισθητηριακά ερεθίσματα (π.χ. μείωση   υπερευαισθησίας/υποευαισθησίας) και τη μείωση συμπεριφορών αισθητηριακής αναζήτησης.
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης για την όσο το δυνατόν ανεξάρτητη συμμετοχή και λειτουργικότητα σε δραστηριότητες καθημερινής   ζωής (π.χ. σίτιση, ένδυση/απόδυση, προσωπική υγιεινή), μέσω προσαρμογών που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες ή/και το περιβάλλον και   συστηματικής εκπαίδευσης σε προαπαιτούμενες δεξιότητες.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Εξειδικευμένη προσέγγιση που στοχεύει στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων.

Στόχος του προγράμματος
Η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οπτικοποιημένου υλικού, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές ικανότητες των ατόμων με αυτισμό στην οπτική αντίληψη και σκέψη.