Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού είναι η πιο σημαντική περίοδος ανάπτυξης των σωματικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού από τα 2 μέχρι τα 5.

 

στάδια ανάπτυξης

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού είναι η πιο σημαντική περίοδος ανάπτυξης των σωματικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού από τα 2 μέχρι τα 5.

 

στάδια ανάπτυξης